ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" - ГР. ЗАВЕТ

Меню>Непедагогически песонал
 

Счетоводител
Таня Маринова Филева

Завеждащ административна служба
Събка Стефанова Максимова
телефон за контакти: +359879606229, email: info-1701102@edu.mon.bg

Касиер
Мухарем Сали Мухарем

Хигиенист
Зевжие  Кьосеолу