ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" - ГР. ЗАВЕТ

Меню>База

 Професионална гимназия по земеделие "Климент Тимирязев" разполага с оборудвани кабинети по информатика, трактори, селскостопански машини, безопасност на движението по пътищата, животновъдство, икономически дисциплини, работилници по практика  за професиите „Техник-растениевъд“ и „Техник-механизатор“. Училището разполага и с добра материално - техническа база за провеждане на обучение за водачи на МПС категория „В“ и категория „Ткт“. За провеждане на обучението по предмети от професионалната подготовка на професия „Агроеколог“ и професия „Техник-растениевъд“ в училищния двор е обособена овощна градина.

За провеждането на изнесено обучение на реални работни места по учебна практика, през годините са изградени партньорски взаимоотношения със ССОЗ “Клас”, гр.Завет; Раломекс – АД, гр.Завет; ЗП – Хайри Хюсеин, гр.Завет; „Счетоводна къща Колева“ – Величка Колева, гр.Завет; ЕТ „Слави 99 – Станислав Стоянов“, гр.Завет; „АГРОСИС ООД“ – с.Веселец; ЗК „Възраждане“, с.Сушево; „САС ФИНАНС 2014” – ЕООД, гр. Завет и др.