ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" - ГР. ЗАВЕТ

  Меню>Информация за ученици и родители>Държавни зрелостни изпити - XII клас

Учебен план:

  -IX клас

  -X клас

  -XI клас

Седмична програма

Ваканции

Стипендия

Консултации

Допълнителен час на класа

Държавни зрелостни изпити - XII клас

Национално външно оценяване - X клас

Самостоятелна форма обучение

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021-2022г.
Сесия май-юни
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 03.02.2022г. – 18.02.2022г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 17.05.2022г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2022г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити
Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08.30 часа.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 08.30 часа
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) от 1юни 2022 г. до 3 юни 2022, начало 08.30 часа
5.) Оценяване на изпитните работи – 20.05.2022г. – 06.06.2022г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 08.06.2022г.
7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование- до 22.06.2022 г.

Сесия август – септември
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 27.06.2022г. – 08.07.2022г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 24.08.2022г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – 24.08.2022г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити
Български език и литература – 25 август, 2022г., начало 8:30ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 26 август, 2022г., начало 8:30ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) от 29 август 2022 г. до 31 август 2022, начало 08.30 часа
• Допълнителен Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 29 август 2022г. – 2 септември 2022г.
5.) Оценяване на изпитните работи – 27.08.2022г. – 07.09.2022г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 08.09.2022г.
7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование- до 14.09.2022 г