ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" - ГР. ЗАВЕТ

Меню>История

       

Професионална гимназия  по  земеделие „Кл. Тимирязев“ гр.Завет  е  създадена  през   1958 г.  с  разпореждане  на  Министерския  съвет №481  от 10.04.1958 г.  като  учебно  заведение  със  статут  на  техникум,  подготвящ  кадри  по  специалностите - животновъдство  и  растениевъдство.  С  промените  в  Закона  за  професионалното  образование  през  следващите  години    през  1967  година  училището  е  преобразувано  в  Средно професионално техническо училище  по  селско  стопанство (СПТУ по СС),  като  по  този  начин  се  запазва  и  спецификата  на  подготовката  на  учениците.  По  това  време  се  води  обучение  по  специалностите – механизатор   в  растениевъдството,  механизатор    в  животновъдството  и  монтьор  на  селскостопански машини. 

През  учебната  1991/1992  година  за  първи  път  е  осъществен  прием  по  специалността “Земеделски  техник”  ,   с  4 - годишен  курс  на  обучение.  Завършилите  тази  специалност  придобиват  средно  специално  образование  и  специализация  в  избрано  от  тях  направление – животновъдство,  растениевъдство  или  механизация.  Следвайки  тенденциите  в  развитието  на  образователната  система  и  желанието  на  учениците  да  се  подготвят  и  усвояват  съвременни  професии,  и  имайки  предвид  спецификата  на  района,  в  план-приема  от  1995/96  учебна  година е  заложена  нова  специалност  “Икономика  на  земеделското  стопанство” с  4 - годишен  курс  на  обучение, като  едновременно  с  това  продължава и приема  по  специалността  “Земеделски  техник” с  4 - годишен  курс  на  обучение  и  професия   ”Земеделец”  с  3 - годишен  курс  на  обучение,  заменена  по - късно  от  “Монтьор  на  селскостопанска техника  и  водач  на  моторни превозни средства”. 

Със  Заповед  № РД – 14  – 54 / 10.06.1999 г.    на  Министъра на образованието и науката  по  предложение  на  Общински  съвет  гр.Завет  и  становище  на  Инспекторат по образованието  гр.Разград  от  началото  на  1999/2000  година  СПТУ  по  СС  гр.Завет  е  преобразувано  в  земеделски  техникум. 

Професиите  и  специалностите,  по  които  се  подготвят  учениците  периодично  се  актуализират  и  осъвременяват,  за  да  отговарят  на  актуалните  нужди  от  добре  подготвени  специалисти  в  областта  на  икономиката  на селското  стопанство,  земеделието,  животновъдството.   През  2001/2002  учебна  година  за  пореден  път  е  заложена  нова  специалност  “Ветеринарен  техник”.

Със  заповед  № РД – 09 – 332  от  07.04.2003  година  на  Министъра на образованието и науката   в  съответствие  с  изискванията  на  Закона за професионалното образование и обучение,  училището  е  преобразувано  в  Професионална  гимназия  по  земеделие.

През следващите учебни години до учебната 2007/2008 г. ръководството на училището залага на традиционните специалности – „Монтьор на селскостопанска техника“ и „Икономика на земеделското стопанство“. През тази учебна година отново се прави опит за промяна като се разкрива нова паралелка – професия „Дивечовъд“, специалност „Горско и ловно стопанство“.

От учебната 2017/2018 с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.09.2016 г. и завършването на основно образование след VII клас, последователно през годините до момента,  за обучение в ПГ по земеделие  „Кл.Тимирязев“ гр.Завет се обявяват следните специалности:

-        2017/2018 учебна година – професия „Агроеколог“, специалност „Агроекология“, с придобиване на III степен на професионална квалификация

-        2019/2020 учебна година – професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“ , с придобиване на III степен на професионална квалификация

-        2020/2021 учебна година – професия „Техник-растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“,  с придобиване на III степен на професионална квалификация. Професията е от списъка на защитените специалности.

-        2021/2022 учебна година – професия „Техник-механизатор“, специалност „Горско стопанство“, също с придобиване на III степен на професионална квалификация. Професията е от списъка на защитените специалности за учебната година.

 

За следващата 2022/2023 учебна година отново е заложен прием по професия „Техник-механизатор“.

Учебният  процес е обезпечен с необходимите  преподаватели и специалисти, както по предмети от; общообразователна подготовка, така и по предмети свързани с професионалната подготовка на учениците – икономист, инженер, учител-инструктор за обучение на водачи на МПС категория „В“ и категория „Ткт“.