ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" - ГР. ЗАВЕТ

>Нормативна уредба
Закон за предучилищното и училищното образование


Закон за професионалното образование и обучение

Наредба № 5 за общообразователната подготовка

Наредба № 7 за профилираната подготовка

Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти

Наредба за детските и ученинически пътувания с обща цена

Наредба за приобщаващото образование

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование