ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" - ГР. ЗАВЕТ

  Меню>Информация за ученици и родители>Национално външно оценяване -X клас

Учебен план:

  -IX клас

  -X клас

  -XI клас

Седмична програма

Ваканции

Стипендия

Консултации

Допълнителен час на класа

Държавни зрелостни изпити - XII клас  

Национално външно оценяване - X клас

Самостоятелна форма обучение

ГРАФИК 

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване на ученици в X клас,

през учебната 2022-2023 г.

Дейност

Срок

1.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

   01 17 февруари 2023 г.

2.

Оценяване на изпитните работи от НВО

16 – 27 юни 2023 г.

3.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28 юни 2023 г..

4.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап

    до 15 юли 2023 г.

 

 Провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 11:00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) –14 юни 2023 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) – пографик в периода от 19 юни 2022 г.

 

Модел на НВО