ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" - ГР. ЗАВЕТ

Меню>Проекти
Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

 

Проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики — 2”