ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" - ГР. ЗАВЕТ

  Меню>Информация за ученици и родители>Информация за ученици и родители>Стипендия

Учебен план:

  -IX клас

  -X клас

  -XI клас

Седмична програма

Ваканции

Стипендия

Консултации

Допълнителен час на класа

Държавни зрелостни изпити - XII клас

Национално външно оценяване - X клас

Самостоятелна форма обучение

 

КРИТЕРИИ за допускане до класиране и класиране на кандидатите за получаване на месечни стипендии:

- критерии за допускане до класиране за стипендия за постигнати високи образователни резултати успехът на ученика от предходния учебен срок, който да не е по–нисък от отличен 5.50
- критерии за допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

1. Успехът на ученика за предходния учебен срок да не е по-нисък от добър 4.00;

2. Месечният доход на член от семейството, не трябва да бъде по-голям от минималната работна заплата за страната за 6 месеца назад ( членове на семейството са: майка, баща, братя и сестри до 18 г., или такива, които продължават образованието си във ВУЗ – редовна форма на обучение.

- Отпускането на стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се извършва след представяне на медицински документи;
- Отпускането на стипендия на ученици без родители се извършва след представяне на копие от смъртен акт;
- Стипендиите за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се отпускат със заповед на директора по предложение на член на Педагогическия съвет.
- Стипендии по чл. 4 ал.1 т.6 за ученици,които са приети за обучение в VIII клас по защитени от държавата професии или специалности от професии по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и се обучават по тези професии през учебната година се отпускат след класиране,като критерий е минимален успех 4,00.

Ученикът може да кандидатства за по-вече от един вид месечна стипендия,но може да получи по избор, въз основа на писмено заявление само една от тях.

Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик , който получава месечна.